HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELEN


Geen betere plek in Nederland om op te groeien tot een wereldburger dan in regio Rotterdam. En in
regio Rotterdam geen betere scholen om dit mee te krijgen dan de openbare scholen van BOOR.
Openbare scholen zijn kleine samenlevingen op zichzelf; een samensmelting van persoonlijkheden,
opvattingen en levensovertuigingen, waar diversiteit - in de breedste zin van het woord - zichtbaar en
vanzelfsprekend is. Om leerlingen klaar te stomen voor de wereld besteden we in ons onderwijs actief
aandacht aan democratische vaardigheden en stimuleren we om mee te doen in de maatschappij.
Leerlingen kunnen hiermee oefenen op school. Zij mogen invloed uitoefenen op beslissingen in de
eigen school en leren initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, zoals via leerlingenraden.
In het onderwijs gebruiken we het middel van de dialoog om leerlingen te stimuleren met elkaar in
gesprek te gaan en zich te verdiepen in elkaars achtergronden. Zo helpen we verschillen te
overbruggen en ontstaat er begrip. Niet naast elkaar, maar met elkaar.

Bij BOOR hebben we hoge verwachtingen van elke leerling en van elkaar. Ook voor onszelf leggen we de lat hoog. We zetten ons in om het maximale uit élke leerling te halen. De ene leerling heeft door zijn afkomst, achtergrond of sociale context betere kansen op een succesvolle toekomst dan de andere. Dit kunnen we met het onderwijs alleen niet oplossen, maar we kunnen wel ons best doen om de kansen zoveel mogelijk gelijk te trekken. Als de situatie er om vraagt, zullen we leerlingen anders en uniek behandelen om dit waar te maken. Er is ruimte voor verschil tussen leerlingen. Elke BOOR-school biedt een brede basis aan ieder kind. Hier hoort een goede beheersing van de basisvaardigheden bij, zoals kennis over mens en maatschappij, lezen en schrijven, rekenen en wiskunde. Oók de persoonlijke, sociaal-emotionele en culturele ontwikkeling hoort bij die brede
basis, net als het stimuleren van eigen initiatief. Dat betekent aandacht voor kunst en cultuur, sport, gezondheid en maatschappelijke vraagstukken. Het concrete aanbod wisselt per school. Want net als elke leerling, is ook elke BOOR-school uniek.

Wij willen leerlingen een veilige omgeving bieden waarin ze vrij kunnen leren en ontwikkelen, mogen vallen en weer opstaan. Een omgeving waar zij kunnen worden wie ze zijn en in verbinding staan met hun omgeving. Zowel fysieke als sociale en mentale veiligheid zijn randvoorwaarden om leerprestaties te kunnen leveren. Hoe doen wij dit? In eerste plaats door stabiliteit en structuur te bieden. Daarnaast door gebrek aan veiligheid te signaleren en waar nodig samen met partners aan te pakken. Ook vinden wij de betrokkenheid van ouders een
groot goed en bouwen wij aan een open en hartelijke relatie. We onderhouden warme contacten met partners van de school, zoals kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk, wijkteams en het vervolgonderwijs. En als het hapert zetten wij ons in om de samenwerking vlot te trekken. Zo krijgt ieder kind de ondersteuning die hij nodig heeft.

De wereld verandert. En BOOR-scholen veranderen mee. We spelen in op maatschappelijke trends
en pakken nieuwe wetenschappelijke inzichten met beide handen aan. Natuurlijk altijd met als doel dat medewerkers kunnen groeien en dat het onderwijs steeds beter wordt. BOOR-scholen gaan met de tijd mee. Sterker nog, wij lopen graag voorop!

Stichting BOOR is klein én groot. BOOR is klein: jouw school in de wijk of binnen de gemeente, met
een overzichtelijk team en een nauwe betrokkenheid bij de omgeving. Maar BOOR is ook groot: drie
sectoren, 125 schoollocaties en 4000 collega’s. Beide kanten bieden voordelen. Zowel voor BOOR als
werkgever als voor iedere individuele werknemer. 

In deze rubriek lees je bijzondere verhalen en reportages. Bijzondere verhalen over het onderwijs geschreven door mensen die werkzaam zijn binnen het onderwijs en reportages van bijzondere gebeurtenissen in het onderwijs.

Beroepen van straks bestaan voor een deel nog niet. Burgers van morgen zullen hun hele leven lang leren om alle veranderingen bij te houden. Wij bereiden onze leerlingen hierop voor, met de ouders en de stad als onze partners.

Leren en ontwikkelen gaat het beste als je je uitgedaagd en gewaardeerd voelt, en met plezier naar school gaat. Een gevarieerd onderwijsaanbod op maat is daar een belangrijk onderdeel in. In deze rubriek richten we de schijnwerpers op onderiwjs dat uitgaat van verschillen.

Bij BOOR gebeurt meer! Dat blijkt wel uit de vele nieuwe ideeën die in de organisatie leven om het onderwijs én de organisatie te verbeteren. Steeds met als uitgangspunt ‘Het kind voorop’ bedenken medewerkers hoe het anders en beter kan. Resultaatgerichter, efficiënter, maar ook kindvriendelijker en slimmer. 

Onze leerlingen zijn verbonden met het gezin, de wijk en de stad. In deze rubriek kijken we hoe scholen samenwerken met maatschappelijke partners in de omgeving.

In een lerende organisatie is persoonlijk leiderschap in alle lagen essentieel. De leerling leert verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren. De leraar is eigenaar van zijn eigen professionele ontwikkeling. Schoolleiders geven leiding aan het leren van team. We leren van elkaar, binnen BOOR en daarbuiten!

De leerling staat centraal binnen BOOR. In deze rubriek vertelt de leerling vanuit zijn perspectief hoe hij zijn school ervaart.

Een informerend onderwijsinhoudelijk interview met een inspirerende persoon, die van betekenis is voor BOOR over een innovatief onderwerp.

Kritische vrienden van BOOR hebben een onderwijshart en ondersteunen BOOR vanuit hun specifieke deskundigheid. Regelmatig laten zij zich zien op de werkvloer of valt hun naam. Op vrijwillige basis adviseren zij de organisatie en houden een spiegel voor.

Scores, cijfers, eindexamenresultaten? Je leest ze hier, in de rubriek cijfers!
De kwaliteit van ons onderwijs is topprioriteit, we streven naar voortdurende verbetering. Kwaliteit is geen statisch begrip: het betekent dat je voldoet aan eisen en verwachtingen die
aan het onderwijs gesteld worden.
Onderwijs gaat om meer dan cognitieve resultaten en in het verlengde daarvan
kwalificatie. Een belangrijk onderdeel is het vermogen van onze scholen om een
gemeenschap te vormen, een gemeenschap waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot persoonlijkheden die zich makkelijk bewegen in en een bijdrage leveren aan hun omgeving.
Het feit dat BOOR zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs als speciaal
onderwijs biedt, maakt ons uniek en biedt kansen. Een goede aansluiting tussen onze
scholen maakt een soepele doorstroom van leerlingen mogelijk.